Үлдэгдэл гүйдлийн төхөөрөмж (RCD), үлдэгдэл гүйдлийн хэлхээний таслуур (RCCB) эсвэл газардуулга алдалтын таслуур (ELCB) нь амьд зүйлд хүрвэл хүнийг байнга үхэлд хүргэх цахилгаан цочролоос урьдчилан сэргийлэх зорилготой аюулгүй, аврах төхөөрөмж юм. нүцгэн утас гэх мэт.

Тонгоу нь "нэн түрүүнд чанар" гэсэн зарчмыг баримталж, удирдлагын мэдээлэлжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт нь үйлдвэрлэлийн процессын чанар, үйлдвэрлэлийн удирдлагын түвшинг тасралтгүй сайжруулдаг.