Түгээх хайрцаг нь цахилгааны утсанд тавигдах шаардлагын дагуу хаалттай эсвэл хагас хаалттай металл эсвэл хуванцар хайрцагт таслуур, хэмжих хэрэгсэл, хамгаалалтын хэрэгсэл, туслах хэрэгслийг угсарч, түгээмэл хэрэглэгддэг нам хүчдэлийн хуваарилах хайрцгийг бүрдүүлэх явдал юм.

Хэвийн ажлын үед хэлхээг гар эсвэл автомат таслуураар асааж, унтрааж болно. Алдаа болон хэвийн бус тохиолдолд хэлхээг таслах буюу дотор суурилуулсан хамгаалалтын хэрэгслээр дохиолно.